Mateřská dovolená

Mateřská dovolená

Jedná se o povinnou dovolenou, na kterou má nárok každá zaměstnankyně, které se narodilo dítě, bez ohledu na to, na jaký druh pracovní smlouvy je zaměstnána.

Výše mateřské dovolené

Délka mateřské dovolené závisí na počtu narozených dětí při jednom porodu a činí:

20 týdnů – v případě narození jednoho dítěte při jednom porodu,

31 týdnů – v případě narození dvou dětí při jednom porodu,

33 týdnů – v případě narození tří dětí při jednom porodu,

35 týdnů – v případě čtyř dětí narozených při jednom porodu,

37 týdnů – v případě narození pěti a více dětí při jednom porodu.

Před očekávaným dnem porodu může zaměstnankyně čerpat mateřskou dovolenou nejvýše 6 týdnů. 

Pokud zaměstnankyně nevyčerpala mateřskou dovolenou před porodem, začíná mateřská dovolená dnem porodu. Týden mateřské dovolené odpovídá 7 dnům, které se počítají od prvního dne této dovolené.

Po porodu si matka musí vzít 14 týdnů povinné dovolené. Zbývajících 6 týdnů dovolené může podat výpověď a vrátit se do práce s tím, že zbývající část mateřské dovolené vyčerpá zaměstnanec – otec vychovávající dítě, nebo po dobu odpovídající době zbývající do konce pracovního poměru. mateřská dovolená, pojištěnec dítěte – o dítě osobně pečuje otec dítěte, který za účelem poskytování této péče přerušil výdělečnou činnost.

V takovém případě zaměstnankyně podá zaměstnavateli písemnou žádost o vzdání se čerpání části mateřské dovolené ve lhůtě ne kratší než 7 dnů před nástupem do práce. Zaměstnavatel je povinen k žádosti zaměstnance přihlédnout. 

Zvláštní situace související s poskytováním mateřské dovolené

Zákoník práce dále upravuje zvláštní případy jako: pobyt matky nebo dítěte v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, úmrtí dítěte nebo matky, opuštění dítěte matkou, její neschopnost samostatného života a nástup do práce. pokud nebyla pojištěna sociálním pojištěním pro případ nemoci a mateřství. V těchto situacích je možné čerpat část mateřské dovolené zaměstnancem – otcem dítěte nebo zaměstnancem – jiným členem nejbližší rodiny, dále peněžitou pomoc v mateřství pojištěncem – otcem dítěte popř. pojištěný – další člen nejbližší rodiny.

Hospitalizace

Vyžaduje-li dítě nemocniční péči, může zaměstnankyně, která vyčerpala 8 týdnů mateřské dovolené po porodu, čerpání mateřské dovolené přerušit a zbývající část této dovolené může čerpat později po odchodu dítěte z porodnice.

Pokud je zaměstnankyně v nemocnici nebo léčebně, může zaměstnankyně přerušit čerpání mateřské dovolené po dobu pobytu v nemocnici nebo léčebně, a to po vyčerpání 8 týdnů této dovolené po porodu. Podmínkou přerušení mateřské dovolené v takovém případě je, aby část mateřské dovolené po tuto dobu čerpal zaměstnanec – otec vychovávající dítě nebo zaměstnanec – jiný člen nejbližší rodiny. 

Smrt dítěte

V případě narození mrtvého dítěte nebo úmrtí dítěte do 8 týdnů věku má zaměstnankyně nárok na mateřskou dovolenou po dobu 8 týdnů po porodu, po dobu nejméně 7 dnů ode dne narození dítěte. smrt.

V případě úmrtí dítěte po 8 týdnech věku zůstává zaměstnanci zachován nárok na mateřskou dovolenou po dobu 7 dnů ode dne úmrtí dítěte.

Smrt matky

V případě úmrtí zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo pojištěné matky dítěte při pobírání peněžité pomoci v mateřství po dobu odpovídající době této dovolené, zaměstnanec-otec vychovávající dítě nebo zaměstnanec-jiný člen os. nejbližší rodina má nárok na část mateřské dovolené po dni úmrtí zaměstnankyně nebo pojištěnce – matky dítěte.

V případě úmrtí matky dítěte, která nebyla kryta nebo neměla nárok na sociální pojištění pro případ nemoci a mateřství, zaměstnanec – otec vychovávající dítě nebo zaměstnanec – jiný příslušník nejbližší rodině náleží část mateřské dovolené po úmrtí matky dítěte do konce doby mateřské dovolené. 

Část mateřské dovolené se poskytuje na písemnou žádost zaměstnance – otce vychovávajícího dítě nebo zaměstnance – jiného člena nejbližší rodiny. Zaměstnavatel je povinen tuto žádost zvážit.

Zvláštní ochrana zaměstnanců na mateřské dovolené

Zaměstnanci na mateřské dovolené požívají zvláštní ochrany před propuštěním.

Zaměstnavatel nemůže po dobu mateřské dovolené ukončit nebo zrušit pracovní poměr se zaměstnankyní, ledaže jsou dány důvody, které by vedly k jejímu zavinění bez výpovědní doby, a pokud s rozvázáním souhlasila podniková odborová organizace zastupující zaměstnankyni. smlouvy. To neplatí pro zaměstnance ve zkušební době nepřesahující jeden měsíc.

V případě pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo na zkušební dobu delší než jeden měsíc, která by byla ukončena po třetím měsíci těhotenství, se taková smlouva prodlužuje až do dne porodu. To však neplatí pro pracovní smlouvu na dobu určitou uzavřenou za účelem zastupování zaměstnance v době jeho odůvodněné nepřítomnosti v práci.

Výjimečně může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr výpovědí během mateřské dovolené pouze v případě úpadku nebo zrušení zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen dohodnout s odborovou organizací zastupující zaměstnance den skončení pracovní smlouvy. Není-li možné si v této době zajistit jiné zaměstnání, náleží zaměstnankyni dávky uvedené v zvláštních předpisech (dávka ve výši peněžité pomoci v mateřství). Doba pobírání těchto dávek se započítává do doby zaměstnání, na které závisí práva zaměstnance.

Zaměstnavatel umožní zaměstnankyni po skončení mateřské dovolené pracovat na dosavadním pracovním místě, a není-li to možné, na obdobném pracovním místě, které zastávalo před nástupem na dovolenou, nebo na jiném místě odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, na odměnu za práci, kterou by dostal, kdyby dovolenou nevyčerpal.

Peněžitá pomoc v mateřství

Po dobu mateřské dovolené náleží peněžitá pomoc v mateřství ve výši 100 % vyměřovacího základu příspěvku.

Pokud zaměstnankyně podá písemnou žádost o rodičovskou dovolenou po mateřské dovolené nejpozději do 21 dnů po porodu, náleží peněžitá pomoc v mateřství po celou dobu obou dovolených ve výši 80 % výpočtového základu.