Dědické řízení v jednotlivých bodech

Dědické řízení je soubor právních kroků, které je nutné provést po smrti člověka. Jejich cílem je určit, kdo a jakým způsobem bude po zemřelém dědit. Průběh dědického řízení zahrnuje několik kroků, které jsou pevně dané zákonem a je nutné je dodržet. Připravili jsme si pro vás jejich zjednodušený soupis, abyste se v procesu neztratili.

Jak probíhá dědické řízení?

1. Nahlášení úmrtí

Prvním krokem v průběhu dědického řízení je nahlášení úmrtí. Tuto povinnost má osoba, která o úmrtí zemřelého ví (např. rodinní příslušníci, lékař, který oznámil úmrtí), a to nejpozději do tří dnů od úmrtí. Nahlášení úmrtí se provádí na matričním úřadě.

2. Určení dědiců

Druhým krokem je určení dědiců. Pokud zemřelý nezanechal žádnou závěť, dědí jeho majetek jeho dědici dle zákona. V případě, že zemřelý zanechal závěť, platí její obsah. Pokud se mezi dědici nevyskytne spor, může se pokračovat bez soudního řízení. V opačném případě je nutné podat návrh na zahájení dědického řízení u soudu.

3. Zpracování soupisu pozůstalosti

Třetím krokem je zpracování soupisu pozůstalosti. Tento soupis obsahuje přehled majetku zemřelého, který bude předmětem dědického řízení.

4. Rozdělení majetku

Pokud vše proběhlo v pořádku, je majetek rozdělen podle dohody.

Co když dojde na soud

Pokud se strany nedohodnou, předává se celá záležitost soudu. Tam vše probíhá následovně:

  1. Návrh na zahájení dědického řízení: Dědic, nebo osoba, která má na dědictví právo, podá návrh na zahájení dědického řízení u soudu, který má věcnou a místní příslušnost.
  2. Výzva dědicům: Soud následně vydá výzvu dědicům, aby se přihlásili a prokázali své dědické právo. V této fázi mohou být zjišťovány také další informace o majetku zemřelé osoby.
  3. Určení dědiců: Pokud se přihlásí více dědiců, soud určí dědice a jejich díly na dědictví na základě dědického práva a důkazů předložených dědici.
  4. Inventarizace majetku: Soud vydá příkaz k inventarizaci majetku zemřelé osoby. Inventarizace slouží k zjištění celkového rozsahu majetku a jeho hodnoty.
  5. Rozdělení majetku: Po dokončení inventarizace majetku a určení dědiců soud vydá usnesení o rozdělení majetku. V usnesení bude stanoveno, který majetek připadne jednotlivým dědicům a v jakém poměru.
  6. Vyřízení dědictví: Po vydání usnesení o rozdělení majetku se dědické řízení uzavře. Dědicové mohou poté začít spravovat svůj díl na dědictví.