Výkon trestu odnětí svobody – Zákony v České republice

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve věznici a) s ostrahou, nebo b) se zvýšenou ostrahou. (2) Soud zpravidla zařadí do věznice a) s ostrahou pachatele, u kterého nejsou splněny podmínky pro zařazení…

Výjimečný trest – Zákony v České republice

(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za zvlášť závažný zločin,…

Druhy trestů – Zákony v České republice

(1) Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty a) odnětí svobody, b) domácí vězení, c) obecně prospěšné práce, d) propadnutí majetku, e) peněžitý trest, f) propadnutí věci, g) zákaz činnosti, h) zákaz držení a chovu zvířat, i) zákaz pobytu,…

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka – Zákony v České republice

Probační úředník je povinen vykonávat dohled nad pachatelem v souladu s vytvořeným probačním plánem, být mu nápomocen v jeho záležitostech a plnit pokyny, které dal předseda senátu Probační a mediační…

Dohled | Povinnosti pachatele – Zákony v České republice

Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu, b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které…

Ztráta vojenské hodnosti – Zákony v České republice

(1) Soud může uložit trest ztráty vojenské hodnosti, odsuzuje-li pachatele za úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta. (2) Soud může uložit…

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody – Zákony v České republice

(1) Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije…

Domácí vězení – Zákony v České republice

(1) Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li pachatele přečinu, jestliže a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, lze mít důvodně za…

SEO, zpětné odkazy a linkbuilding od Softconic.cz

Budování kvalitních zpětných odkazů je jeden ze základních stavebních kamenů úspěšného SEO. Ne všechny odkazy ale mají stejnou hodnotu. Kvalita odkazů hraje důležitou roli v tom, jak moc budou prospívat…